Sprowadzenie zwłok na Ukrainę – Перевезення в Українy

transport zwłok ukraina

Firma GLOB DREJKA oferuje międzynarodowy transport zmarłych z całej Europy na Ukrainę. Od ponad 20 lat wykonujemy przewóz zwłok z Polski na Ukrainę.

Oferujemy:
♦ sporządzenie wymaganej dokumentacji,
♦ tłumaczenie aktu zgonu na język ukraiński,
♦ rytualny transport zmarłego z Europy (między innymi z: Polski, Niemiec, Włoch, Francji, Anglii, Holandii, Belgii) na Ukrainę,
♦ kremację w naszym krematorium niedaleko od Warszawy,
♦ pogrzeby w Polsce,
♦ specjalistyczne trumny, urny, odzież dla osób zmarłych,
♦ gwarantujemy najniższe ceny,
♦ na podstawie naszej faktury mogą Państwo otrzymać zasiłek pogrzebowy w kwocie 4.000 zł z polskiego ubezpieczenia ZUS,

Mówimy w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim.

Zadzwoń, pomożemy – tel. +48 604 559 569
Można dzwonić przez  VIBER lub WhatsAPP.

Gdy umiera ktoś Bliski, zawsze jest to trudnym doświadczeniem. Ból i poczucie straty oraz zagubienia ulega zwielokrotnieniu, gdy śmierć następuje za granicą. W ostatnich latach, gdy Polska granica stała się jednocześnie granicą strefy Schengen – a Polska uważana jest za atrakcyjny rynek pracy dla pracowników ze Wschodu – odnotowuje się ich zwiększony napływ. Spory odsetek osób, które przybyły do naszego kraju w poszukiwaniu zatrudnienia lub lepszych zarobków uznaje, że ta decyzja była właściwa. Część zaś osób musi musi włożyć więcej wysiłku, aby pobyt w Polsce wydał oczekiwane przez nich owoce.

Jak zawsze i wszędzie w przypadku migracji – tak i w przypadku przepływu ludności między Polska a Ukrainą zdarzają się przypadki losowe, niekiedy tragiczne, zakończone śmiercią. Wtedy zachodzi konieczność zapewnienia usługi przewozu zwłok na Ukrainę.

Jak zawsze w takich przypadkach – konieczne jest dopełnienie licznych formalności, zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej (do takich formalności należy m.in. uzyskanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok na Ukrainę). Osoby, które nierzadko nie posługują się językiem polskim albo znają go w stopniu niedostatecznym, potrzebują w tych trudnych momentach pomocy i wsparcia ze strony profesjonalistów.

Takim profesjonalizmem odznacza się Zakład Pogrzebowy DREJKA, który w swojej ofercie posiada również taką usługę, jak transport zwłok na Ukrainę. Pracownicy tej firmy pogrzebowej mają konieczną wiedzę oraz znajomość przepisów – tak tych obowiązujących po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Sprawnie, szybko oraz starając się o jak najmniejsze obciążenie finansowe dla Rodziny Osoby Zmarłej przygotują i zrealizują przewóz zwłok na Ukrainę.

Ze względu na to, że koszt usługi sprowadzenia zwłok na Ukrainę różni się w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz od regionu kraju w którym nastąpił zgon – co jest związane ściśle z odległością do przebycia – trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jakiego rzędu to mogą być kwoty. Dlatego zachęcamy do osobistego kontaktu z Zakładem Pogrzebowym DREJKA, gdzie Państwo uzyskają zawsze dokładne informacje związane ze sprawą przez Państwa przedstawioną.

Dokumenty do pobrania:

ANKETA-PL_UA

OŚWIADCZENIE – UPOWAŻNIENIE

Фірма „GLOB DREJKA” пропонує міжнародний транспорт померлих зі всієї Європи на Україну. Більш як 20 років ми займаємося перевезенням тіл з Польщі на Україну.

Наша пропозиція:
♦ складання вимаганої документації
♦ переклад свідоцтва про смерть на українську мову
♦ ритуальний транспорт померлих з Європи, зокрема з Польщі, Німеччини, Італії, Франції, Англії, Голандії, Бельгії на Україну
♦ кремація в нашому власному крематорії недалеко Варшави
♦ похорони в Польщі
♦ спеціалізовані труни, урни, одяг для померлих
♦ гарантія найнижчих цін
♦ рахунки, наприклад на одяг, труну тощо. (На підставі виданих нами рахунків Ви можете отримати з польського страхового агенства ZUS допомогу на поховання в квоті 4000 злотих.)

Ми розмовляємо українською, російською, англійською і німецькою мовами.Телефонуйте, а ми Вам допоможемо.

КОНТАКТ Тел. +48 604 559 569, VIBER, WhatsApp

Коли помирає хтось близький, це важкий досвід. Біль і почуття втрати збільшується, якщо смерть наступила за кордоном. В останні роки, коли польський кордон водночас став кордоном Шенгенської зони – а Польща вважається привабливим ринком праці для працівників зі сходу – фіксується їх більший наплив. Вагомий відсоток осіб, що прибули до нашого краю у пошуку роботи і кращих заробітків, довідується, що таке рішення було прийнято правильно. Однак частина працівників мусить докласти більше зусиль, аби перебування в Польщі дало очікувані плоди.

Як завжди і скрізь у випадку міграції – так і у випадку припливу людей з України до Польщі трапляються фатальні випадки, часом трагічнi, які завершуються смертю. Саме тоді настає потреба у перевезенні тіла в Україну.

У таких випадках не уникнути оформлення необхідних документів, усіляких офіційних формальностей, як зі сторони польської, так і української (до таких формальностей належить наприклад отримання дозволу на вивіз тіла в Україну). Особи, які нерідко не володіють польською мовою або ж знають її в недостатній мірі, потребують в цих важких моментах допомоги і підтримки з боку професіоналів.

Таким професіоналізмом відзначається похоронне бюро ДРЕЙКА, яке серед усіх послуг надає також послугу перевезення тіла в Україну. Працівники цього похоронного бюро володіють необхідними знаннями у сфері оформлення документів і формальностей – як зі сторони польської, так і української. Кваліфіковано, швидко і водночас стараючись про якнайнижче фінансове навантаження для родини померлої особи, приготують і зреалізують перевезення тіла в Україну.

З огляду на те, що кошт послуги транспортування тіла в Україну залежить від рівня складності даної справи, а також від місцярозташування, де настала смерть – що є тісно пов’язане з відстанню до місця прибуття – важко стверджувати однозначно, якого рівня можуть бути видатки. Тому запрошуємо до особистого контакту з похоронним бюро ДРЕЙКА, де ви завжди отримаєте достовірну інформацію у вашій справі.